LES KHASSAIDES EN PDF

Site de lecture et de téléchargement de Khassaides de Serigne Touba Transcrits en Francais. Dieureudieufe KHADIMOU RASSOUL. Menu Aller au contenu. Télécharger Plus De Khassida de Cheikh Ahmadou Bamba disponible en format PDF, Français et Arabe, Telecharger Les khassaides en pdf (Français et. 21 Apr Les khassaides de Serigne Touba traduits en rs Pdf du site ().

Author: Akikasa Tule
Country: Slovenia
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 16 February 2012
Pages: 232
PDF File Size: 14.7 Mb
ePub File Size: 3.83 Mb
ISBN: 738-3-82249-579-2
Downloads: 71697
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshurg

Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman Alaa xidmatil muxtaari wahwa ajiiru.

Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa Liman chaa-a bitaysiiri wahwa qadiiru. Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru. Akhisnii les khassaides en yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa adan khassaidss samaa-u tamuuru.

Huwal kanzu walkibriitu waz zaadu lii hunaa Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru.

les khassaides en pdf

Masiiriya kawnii abdahu lee Nabii Wa amrul baraayaa lil ilaahi khassaiides. Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru. Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru. Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan Binazmin wa nasrin les khassaides en nihma satuuru.

Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru. Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru. Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru. Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Les khassaides en alayhi maa aruumu yasiiru.

Related Drivers  FOCCUS TEST PDF DOWNLOAD

Calendrier

Alaa xayri qalqi laahi turran Khasxaides Chafii -ii lazii kullii yaqii wa yuniiru. Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru. Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu les khassaides en. Qusuurii xallat wal ahlu annii tafarraqat Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru. Alaa waalidis sibtayni asnaa ridan kamaa Abaadal idaa bis sayfi wahwa chahiiru. Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal les khassaides en wahwa muniiru.

Wa minhu les khassaides en nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru. Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru. F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru.

Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min kulli suu-in wahwa jalla mujiiru. Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru.

Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru. Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii Bihaa ahtamii ammaa les khassaides en buzuuru. Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Wa fil qalbi min ridwaanihi maa ukinnuhu Daniinan bihi inna suduuru qubuuru.

Related Drivers  WAL PATHTHARA EBOOK

Khassaides en arabe

Limawlaaya hamdii raadiyan anhu chaakiran Alaa sirri sirri wal xabiiri xabiiru. Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa innii lirabbil archi jalla asiiru.

Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii Maraamii wa inni chaakirun wa faqiiru. Amiirii ladaa sayrii wamuksii wasiilatii Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru. Bihim artajii min les khassaides en nasrahu alaa Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru.

khassaides mp3 – , Serigne Touba Rek !

Se souvenir de moi. Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman Ilaal barri wal abraari anta lws. Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru.

More in this category: Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru. Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru. Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru. Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru. Fasal xaaliqii rawdal idaa les khassaides en ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta naziiru.